Endring i terskelverdier for mulig fravalg av revisor

Fra og med 1. mai 2023 vil det være nye terskelverdier for
fravalg av revisjon etter aksjeloven § 7-6.

Hvis et selskap bruker kalenderår som regnskapsår, vil de nye terskelverdiene få effekt allerede når selskapet fravelger revisjon for regnskapsåret 2023. Dersom et morselskap har flere datterselskaper, kan det fravelge revisjon når konsernet samlet sett kommer under terskelverdiene.
Det er viktig å merke seg at foretak som blir tilsynsført i henhold til Finanstilsynsloven § 1, som for eksempel regnskapsførere og revisorer, alltid er revisjonspliktige uavhengig av terskelverdiene. Det samme gjelder andre foretak i samme konsern som er under tilsyn.

Terskelverdier

Dersom et aksjeselskap oppfyller følgende vilkår, kan det fravelge å ha revisor:

  • Driftsinntektene fra den samlede virksomheten må være mindre enn 7 millioner kroner
  • Balansesummen i selskapet må være mindre enn 27 millioner kroner
  • Gjennomsnittlig antall årsverk kan ikke overstige 10

 

Alle vilkårene må være oppfylt for at revisor kan fravelges.

Terskelverdiene for driftsinntekter og balansesum skal baseres på årsregnskapet for det siste regnskapsåret. Hvis årsregnskapet viser driftsinntekter, balansesum eller antall årsverk som er lik eller over terskelverdiene, må årsregnskapet for påfølgende regnskapsår revideres. For morforetak gjelder terskelverdiene for konsernet som en helhet. Det er likevel viktig å huske på at selv om morselskapet er revisjonspliktig, må man foreta en separat vurdering for hvert datterselskap.

Illustrasjonen over viser kun verdiene for omsetning, men samme prinsipp gjelder på alle terskelverdiene.
Nystiftet selskap

Dersom et selskap er nystiftet, gjelder følgende vilkår for å kunne velge å ikke revidere årsregnskapet etter revisorloven:

  • Antall ansatte i selskapet overstiger ikke ti på tidspunktet for generalforsamlingens beslutning.
  • Aksjeinnskuddene i forbindelse med stiftelsen er under 23 millioner kroner/balansesummen er lavere enn 27 millioner kroner.
 

Dersom selskapet har mulighet til å fravelge revisjon og selskapet bestemmer seg for dette, må det meldes til Brønnøysund. Det må vedtas i generalforsamling, og generalforsamlingsprotokollen skal  legges ved som dokumentasjon i Samordnet registermelding. Dersom selskapet er nystiftet, må dette tas stilling til i stiftelsesmøte og nedtegnes i stiftelsesdokumentet. Enten velges det revisor, eller det fravelges revisor – begge deler skal bekreftes i stiftelsesdokumentet. 

Et selskap uten revisor kan ha god nytte av å engasjere en statsautorisert regnskapsfører som både hjelper til med å føre regnskapet og/eller kontrollere regnskapet for å sikre at regelverket følges. Regnskapet vil da fortløpende kontrolleres og sikres at det er både korrekt og pålitelig. En statsautorisert regnskapsfører kan også gi råd om skatt og andre økonomiske forhold som kan være viktig for selskapets økonomiske situasjon.  Selv om en statsautorisert regnskapsfører ikke har samme ansvar og plikter som en revisor, kan de likevel bidra til å styrke selskapets økonomistyring og sikre at man unngår økonomiske risikoer og fallgruver. 

Har du spørsmål rundt revisjon, eller ønsker å engasjere en statsautorisert regnskapsfører er det bare å ta kontakt med oss. Vi hjelper deg! 

 

Kilde: Sticos, Regnskap Norge, Brønnøysundregistrene

Vil du at Klart Regnskap skal ta kontakt med deg?

Kilde: sticos.no – ferieloven – regnskapnorge.no